Don’t go out, we’re coming to you! | Artykuł

  • Spektakl, na który bilety mieliśmy w pierwszym rzędzie? ODWOŁANY
  • Nasz ulubiony bar w Śródmieściu, gdzie świętowaliśmy kolejne zakończone w dobrym humorze tygodnie? ZAMKNIĘTY
  • Ta wystawa, na którą od miesiąca się wybieraliśmy z dzieciakami? BILETY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ

--

--

Koncerty, imprezy, wystawy, teatr, targi — wiemy o wszystkim. Odkrywaj eventy i obserwuj znajomych oraz artystów w naszej appce GoOut.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GoOut

GoOut

Koncerty, imprezy, wystawy, teatr, targi — wiemy o wszystkim. Odkrywaj eventy i obserwuj znajomych oraz artystów w naszej appce GoOut.pl